logo onas

Zawiadomienie o wyborach do Okręgu Południowego SPB

W związku z upływającą kadencją Zarządu Okręgowego SPB-Okręg Południowy, zgodnie ze Statutem SPB, władze zarządu zwołują na dzień 09.12.2013, godz.12.00, w Hotelu Hilton Garden Inn ul. M. Konopnickiej 33 w Krakowie zwyczajny Zjazd Okręgowy wszystkich członków okręgu.

Plan Zjazdu:

 1. Powitanie przybyłych członków SPB
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu
 3. Wybór sekretarza-protokolanta
 4. Odczytanie protokołu z poprzedniego Zjazdu Okręgowego SPB
 5. Wybór Komisji Mandatowej
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego SPB przedstawione przez Prezesa Z.O.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Zgłaszanie wniosków dotyczących sprawozdań
 11. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
 12. Wybór w drodze głosowania tajnego,członków Zarządu Okręgowego, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Krajowy Zjazd SPB
 13. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Okręgowego
 14. Expose nowego prezesa
 15. Wnioski i uchwały Zarządu Okręgowego
 16. Odczytanie przez Sekretarza Zjazdu wszystkich podjętych uchwał i wniosków
 17. Zakończenie Zjazdu


Prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach mają tylko członkowie posiadający legitymacje SPB z aktualnie opłaconą składką członkowską  do dnia 20 listopada 2013.

Z barmańskim pozdrowieniem
Bogdan Gałuszka
Prezes SPB o/płd.