logo onas

PLAN KRAJOWEGO ZWYCZAJNEGO ZJAZDU SPB - 2014r

Przedstawiamy plan krajowego zwyczajnego zjazdu SPB, który odbędzie sie w ramach wyjazdu integracyjnego na Stena Spirit 12 - 14.10.2014.

 1. Powitanie przybyłych członków SPB.
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
 3. Wybór sekretarza-protokolanta.
 4. Odczytanie protokołu z poprzedniego Zjazdu SPB.
 5. Wybór Komisji  Mandatowej.
 6. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji  Wniosków i Uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za ostatnią kadencję.
 9. Sprawozdanie Głównej  Komisji  Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie  Głównego  Sądu  Honorowego.
 11. Zgłaszanie wniosków dotyczących sprawozdań, dyskusja.
 12. Udzielenie absolutorium  ustępującemu  Zarządowi.
 13. Wybór  Prezydenta  SPB.
 14. Wybór członków Zarządu Głównego, Głównej  Komisji  Rewizyjnej i Głównego  Sądu Honorowego.
 15. Ukonstytuowanie się nowego  Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego SąduHonorowego.
 16. Ekspoze  Prezydenta  SPB.
 17. Uchwały i wnioski  Zjazdu  SPB.
 18. Odczytanie przez  sekretarza  Zjazdu  wszystkich podjętych uchwał i wniosków.
 19. Zakończenie  Zjazdu  Stowarzyszenia  Polskich  Barmanów.

Uwaga !
Prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach mają tylko Członkowie posiadający legitymacje SPB z aktualnie opłaconą składką członkowską.